รายงานผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554

           พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกี่คน แบบบัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อกี่คน  รวมได้สส.กี่คน

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00 น. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงสรุปข้อมูลผลการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 อย่างเป็นทางการว่า การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน คิดเป็นร้อยละ 75.03 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน มีบัตรเสีย 1,726,051 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.9 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมี 958,052 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.72 สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,119,885 คน คิดเป็นร้อยละ 74.85 มีบัตรเสีย 2,039,694 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.79 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,419,088 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.03 ส่วนบัตรเสียในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครั้งนี้ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2550 พบว่ามีจำนวนลดลง โดยปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 5.56 และบัตรเสียการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต เมื่อเทียบกับปี 2550 พบว่ามีจำนวนมากขึ้น ซึ่งปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 2.56
     ส่วนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบแบ่งเขตเมื่อเทียบกับปี 2550 ถือว่าลดลง เพราะปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 4.58 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเมื่อเทียบกับปี 2550 ถือว่าลดลงเช่นกัน โดยปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 2.85 ส่วนจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 88.61 รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 83.13 และ จังหวัดตรังร้อยละ 82.65
     สำหรับพรรคที่มีผู้สมัครได้การเลือกตั้งดังนี้ พรรคเพื่อไทย 265 คน แบ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 61 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 204 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 159 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 44 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 115 คน, พรรคภูมิใจไทย 34 คน แบ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 29 คน, พรรคชาติไทยพัฒนา 19 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 15 คน, พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 5 คน, พรรคพลังชล 7 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 6 คน, พรรครักประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน, พรรคมาตุภูมิ 2 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 1 คน, และพรรครักษ์สันติ พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 คน
    ดร.สุทธิพล กล่าวว่า หากไม่มีการร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรอง ส.ส.ได้ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันเลือกตั้ง คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ซึ่งจะเสนอให้ กกต.พิจารณารับรอง แต่ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้าน กกต.จะสืบสวนสอบสวนให้เสร็จภายใน 30 วัน คือ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 จากนั้น กกต.จะให้การรับรอง ส.ส.ไปก่อน แต่การสืบสวนสอบสวนยังดำเนินการต่อไป ขณะนี้มีการคัดค้านทั้งผู้สมัครส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งและไม่ได้รับการเลือกตั้ง 207 เรื่อง
   พรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยกี่พรรค  แต่ละพรรคมีสส.กี่คน รวมทั้งสิ้นพรรคร่วมรัฐบาลมีสส.กี่คน 

พรรคร่วมรัฐบาลมี 6 พรรค
    เพื่อไทยได้ 262 คน
    ชาติไทยพัฒนาได้ 19 คน
    ชาติพัฒนาแผ่นดินได้ 9 คน
    พลังชลได้ 7 คน
    มหาชนได้ 1 คน
    ประชาธิปไตยใหม่ได้ 1 คน
   รวมทั้งสิ้นพรรคร่วมรัฐบาลมีสส. 300 คน


พรรคการเมืองฝ่ายค้านประกอบด้วยกี่พรรค แต่ละพรรคมีสส.กี่คน รวมฝ่ายค้านทั้งสิ้นกี่คน


มีพรรคฝ่ายค้านมี 5 พรรค
      ประชาธิปปัตย์ได้ 160 คน
      ภูมิใจไทยได้ 34 คน
      รักประเทศไทยได้ 4 คน
      มาตุภูมิได้ 2 คน
      รักสันติได้ 1 คน
   รวมฝ่ายค้านทั้งหมด 200 คน